هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240526

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-دی - 1:day /انگلیسی
5-طلا - 1:gold /انگلیسی
6-طلایی - 1:golden /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-استیل - 1:steel /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
19-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
20-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
21-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
22-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-گرد - 1:round /انگلیسی
27-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
33-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
34-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
35-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
36-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
40-گل - 1:flower /انگلیسی
41-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
44-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
45-کوچک - 1:small /انگلیسی
46-کیف - 1:bag /انگلیسی
47-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
48-پر - 1:feather /انگلیسی
49-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-بزرگ - 1:big /انگلیسی
52-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
53-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
54-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
55-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
56-تاج - 1:crown /انگلیسی
57-دستبندست - 1:pairedbracelet /انگلیسی
58-معمولی - 1:normal /انگلیسی
59-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
62-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
63-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
64-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
65-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
66-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
67-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
68-متوسط - 1:medium /انگلیسی
69-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
70-پابند - 1:anklet /انگلیسی
71-آویز - 1:medallion /انگلیسی
72-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
73-گوش - 1:ear /انگلیسی
74-ساده - 1:simple /انگلیسی
75-فلزی - 1:metal /انگلیسی
76-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
77-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
78-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
79-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
80-پا - 1:foot /انگلیسی
81-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
82-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
83-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
84-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
85-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
86-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
87-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
88-گیره - 1:clamp /انگلیسی
89-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
90-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
91-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
92-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
93-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
94-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
95-گردن - 1:neck /انگلیسی
96-مشکی - 1:black /انگلیسی
97-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
98-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
99-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
100-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره