هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20231203

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-طلا - 1:gold /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-طلایی - 1:golden /انگلیسی
8-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-استیل - 1:steel /انگلیسی
14-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-دی - 1:day /انگلیسی
17-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
18-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
21-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-انگشترست -
29-نگین - 1:negin /انگلیسی
30-ندا - 1:neda /انگلیسی
31-گرد - 1:round /انگلیسی
32-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
33-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
34-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
35-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
36-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
37-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
40-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
41-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
42-گل - 1:flower /انگلیسی
43-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
44-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
45-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
46-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
47-پر - 1:feather /انگلیسی
48-بزرگ - 1:big /انگلیسی
49-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
53-کیف - 1:bag /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
56-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
57-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
58-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
59-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
60-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
61-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
62-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
63-معمولی - 1:normal /انگلیسی
64-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
65-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
66-اسی - 1:esi /انگلیسی
67-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
68-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
69-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
70-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
71-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
72-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
73-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
74-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
75-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
76-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
78-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
79-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
80-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
81-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
82-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
83-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
84-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
85-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
86-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
87-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
88-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
89-کشمو - 1:کش مو /pashto, 2:hairband /انگلیسی
90-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
91-تاج - 1:crown /انگلیسی
92-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
93-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
94-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
95-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
96-فلزی - 1:metal /انگلیسی
97-متوسط - 1:medium /انگلیسی
98-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
99-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
100-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
101-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره