هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20230927

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-استیل - 1:steel /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-طلا - 1:gold /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-طلایی - 1:golden /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
18-ایران - 1:iran /انگلیسی
19-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
20-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
21-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
22-دی - 1:day /انگلیسی
23-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
31-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
32-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
33-دست - 1:hand /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
36-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
37-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
38-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
39-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
40-گل - 1:flower /انگلیسی
41-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
42-کوچک - 1:small /انگلیسی
43-کیف - 1:bag /انگلیسی
44-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
45-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
46-گرد - 1:round /انگلیسی
47-بزرگ - 1:big /انگلیسی
48-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
49-پر - 1:feather /انگلیسی
50-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
51-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
52-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
53-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
54-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
55-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
56-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
57-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
58-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
59-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
60-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
61-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
62-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
63-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
64-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
65-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
66-اسی - 1:esi /انگلیسی
67-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
68-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
69-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
70-معمولی - 1:normal /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
73-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
74-تاج - 1:crown /انگلیسی
75-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
76-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
77-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
78-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
79-متوسط - 1:medium /انگلیسی
80-آویز - 1:medallion /انگلیسی
81-فلزی - 1:metal /انگلیسی
82-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
83-ساده - 1:simple /انگلیسی
84-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
85-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:traditionalstylemousepads /انگلیسی, 4:orientalcarpetmousepad /انگلیسی, 5:orientalmousepads /انگلیسی, 6:orientalcarpetmousepads /انگلیسی
86-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
87-گوش - 1:ear /انگلیسی
88-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
89-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
90-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
91-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
92-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
93-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
94-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
95-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
96-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 6:minirugmousepad /انگلیسی, 7:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 8:mousecarpetrug /انگلیسی, 9:mousepadcarpet /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
97-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womensbag /انگلیسی, 3:womenspurse /انگلیسی
98-مشکی - 1:black /انگلیسی
99-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
100-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
101-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره